Programy sektorowe: dotacje dla branży elektroenergetycznej” – nabór od listopada!

W ramach Programu sektorowego, od listopada 2016 roku uruchomiony został nabór wniosków o dotacje dla branży elektroenergetycznej. Realizowany jest on w ramach dwóch programów sektorowych, z Działania 1.2 Sektorowe programy B+R „Inteligentny Rozwój” - PBSE i IUSER. PBSE to program kierowany do branży elektroenergetycznej, zaś IUSER do branży teleinformatycznej, w ramach elektroenergetyki.


O programie


Przedstawiciele branży elektroenergetycznej mają szansę na dotacje na prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Łącznie w puli obecnego naboru wniosków jest 275 mln zł, a programy sektorowe PBSE oraz IUSER są realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Łącznie 150 mln zł przeznaczone jest na program PBSE, a 125 mln zł na IUSER. Szansę na dotacje mają przedsiębiorstwa lub założone przez nie konsorcja, które będą realizowały projekty dotyczące nowatorskich sposobów pozyskiwania energii oraz zarządzania jej zużyciem.
Program PBSE to Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego, a IUSER w rozwinięciu oznacza Inteligentne Urządzenia i Systemy Energetyki Rozsianej. Oba dążą do wzmocnienia konkurencyjności sektora elektroenergetycznego, który ma kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki.
PBSE ma wesprzeć beneficjentów dotacji w tworzeniu nowych produktów, m.in. urządzeń do wytwarzania energii z niekonwencjonalnych źródeł, zaś program IUSER ma przysłużyć się wytworzeniu systemów zarządzania tymi urządzeniami, z wykorzystaniem technologii internetowych. Przykładem projektu z szansą na dofinansowanie jest stworzenie urządzeń do pozyskiwania energii z perowskitów, czyli grupy nieorganicznych związków chemicznych, które pochłaniają światło widzialne w taki sposób, że później można z nich wytwarzać energię elektryczną. Są to jak najbardziej odnawialne źródła, alternatywne dla źródeł konwencjonalnych.

 


Beneficjenci dotacji


Oba programy z Działania 1.2 Sektorowe programy B+R „Inteligentny Rozwój” kierowane są do przedsiębiorców oraz konsorcjów firm, które powstają z inicjatywy przedstawicieli branży elektroenergetyki. Wszystkie projekty, zgłaszane do programów z Działania 1.2 „Inteligentny Rozwój” będą musiały bazować na badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych lub na samych pracach rozwojowych, bowiem ten element jest obowiązkowy.


Cele PBSE


Program Badawczy Sektora Elektroenergetycznego nakierowany jest na wsparcie prac przedsiębiorców i ośrodków naukowych, dotyczących opracowania wartościowych technologii, związanych z innowacjami proekologicznymi, w tym ze zwiększeniem udziału energii odnawialnej i ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do atmosfery.


Celem programu PBSE jest zwiększenie liczby innowacji w sektorze elektroenergetycznym, zwiększenie udziału OZE w tym sektorze, zwiększenie jego efektywności energetycznej oraz podniesienie poziomu rozwoju obszaru inteligentnej energii. PBSE będzie dążył do ograniczenia poziomu emisji zanieczyszczeń, które generowane są przez przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego oraz do zwiększenia gotowości całego sektora do intensywnego rozwoju energii prosumenckiej.


Warunkiem koniecznym do spełnienia dla otrzymania dotacji z PBSE jest wpisanie się prac B+R beneficjentów w agendę badawczą programu oraz zobowiązanie do wdrożenia wyników realizowanego projektu.


Z inicjatywą uruchomienia programu PBSE wyszedł Polski Komitet Energii Elektrycznej. Wartość jednego projektu zgłoszonego do dofinansowania w konkursie PBSE powinna mieścić się w przedziale od 2 do 50 mln zł. Wnioski konkursowe można składać od 2 listopada do 20 grudnia 2016 roku.


Cele IUSER


Program sektorowy IUSER kierowany jest do przedsiębiorstw prowadzących prace badawczo-rozwojowe, które wiążą się ze stworzeniem lub rozwojem oprogramowania, bądź inteligentnych systemów zarządzania energią. Dzięki nim można zwiększać konkurencyjność polskich producentów sektora ICT w energetyce światowej. Celem programu będzie wzrost zaangażowania przedsiębiorstw w prace B+R na polu branży elektroenergetycznej, zwiększenie liczby innowacyjnych produktów i procesów wdrażanych w sektorze. Program ma wspierać procesy rozwoju i implementacji technologii adresowanych do branży energetyki rozsianej oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych klasy smart grid. Dzięki niemu oczekiwana jest poprawa efektywności energetycznej gospodarki na podstawie wykorzystania produktów i procesów opracowanych w jego ramach.
 

Inicjatorem programu IUSER jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty, których wartość mieści się w przedziale od 2 do 30 mln zł. Wnioski konkursowe można składać od 21 listopada do 30 grudnia 2016 roku.

Wszystkie projekty, które uzyskają dotacje z tych programów sektorowych, będą objęte około dwuletnim okresem pilotażowym. Pierwsze granty mają być przyznane dopiero w połowie 2017 roku, zaś projekty potrwają maksymalnie 5 lat. Polscy naukowcy wciąż tworzą i realizują wiele ciekawych pomysłów, które dzięki komercjalizacji mogą być podstawą rozwoju polskiej gospodarki. Ważne jest, aby wspierać je na wszelkie możliwe sposoby, głównie finansowe.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij