Program Operacyjny Polska Wschodnia

Działanie 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”,

1.3.1 „Wdrażanie innowacji przez MŚP
 

Termin naboru wniosków: 29 maja - 31 lipca 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Beneficjenci:

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy,
  •  zatrudniający co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym przynajmniej 12 miesięcy oraz osiągający przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. PLN przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie, a także należący od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, które spełnia następujące warunki:
 • do powiązania należy minimum 5 przedsiębiorców,
 • przedsiębiorcy należący do powiązania działają w pokrewnych sektorach, tj. prowadząc działalność gospodarczą współpracują ze sobą w procesie tworzenia produktów (wyrobów lub usług) o komplementarnym charakterze,
 • działalność powiązania koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem, który posiada siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polski,
 • w skład ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego wchodzą członkowie, z co najmniej 2 województw, w tym przynajmniej jednego z terenu makroregionu Polski Wschodniej,
 • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie ponadregionalne powiązanie kooperacyjne funkcjonuje od co najmniej 12 miesięcy.​

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 150 000 000 PLN w tym:
  • 100 000 000 PLN na projekty realizowane w miastach średnich na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 1 000 000 PLN.

Maksymalna kwota dofinansowania:

 • 7 000 000 PLN.

Maksymalna intensywność pomocy:

 • do 70% na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację projektu w ramach wydatków związanych z inwestycją początkową
 • do 50% na pokrycie kosztów kwalifikowalnych dotyczących uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji kwoty kosztów kwalifikowanych
 • do 85% na pokrycie koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.
 • na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłacanej MŚP, jest określana zgodnie z intensywnością regionalnej pomocy inwestycyjnej:
 • Inwestycja początkowa – maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020.
 • Wspieranie innowacyjności MŚP (czyli pkt. 7 z katalogu kosztów) – do 50% kwoty kosztów kwalifikowanych, przy czym intensywność pomocy na koszty usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększona do 85% pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000 EUR na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

 

Okres realizacji projektu:

 • nie może przekraczać 30 miesięcy,

nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności kosztów, czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023.

 

koszty kwalifikowalne

 1. w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty realizacji inwestycji początkowej obejmujące:

 2. nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych,

 3. nabycie albo wytworzenie środków trwałych innych niż określone w pkt 1,

 4. nabycie robót i materiałów budowlanych,

 5. raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu oraz pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu,

 6. raty spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4 poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt 4, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego, o ile we wniosku jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu,

 7. nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R , jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

  2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

  3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

  4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

Wartość kosztów kwalifikowalnych wymienionych powyżej (pkt.6) nie może przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych:

• w pkt 1 i pkt 4 nie może przekroczyć łącznie 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu,

• w pkt 3 nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu,

• w pkt 6 nie może przekroczyć 10% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu,

• wydatki z pkt 1, 3 i 4 nie mogą przekroczyć 1 mln PLN łącznie.

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 1. koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia (pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności).

 2. koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP (pomoc de minimis)

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij