Program Operacyjny Polska Wschodnia- Poddziałanie 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP

Działanie 1.3 „Ponadregionalne powiązania kooperacyjne”,
Poddziałanie 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP”

 

Termin naboru wniosków: 

  • Konkurs zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do utworzenia i rozwoju innowacyjnych produktów sieciowych w obszarach wpisujących się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw Polski Wschodniej (według załącznika nr 6 do Regulaminu konkursu) i które realizowane będą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.
Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego.
 
Każdy projekt obejmuje łącznie: 
   1. inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych; 
   2. opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.
Okres realizacji projektu nie może być dłuższy niż 36 miesięcy, licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu określonego w umowie o dofinansowanie projektu.
 
Beneficjenci:
  • MŚP
  • konsorcja MŚP
Środki przeznaczone na dofinansowanie:
  • 420 000 000,00 zł, w tym 100 000 000,00 zł na projekty zlokalizowane w regionach Mazur i Bieszczad
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:
  • 5 mln PLN.
 
Maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:
 
1. w ramach pomocy inwestycyjnej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020
       - 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
       - 35% – na obszarach należących do województwa świętokrzyskiego.
Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom podwyższa się o 20% w przypadku małych przedsiębiorców oraz o 10% w przypadku  średnich przedsiębiorców.
 
2. w ramach pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną maksymalna intensywność pomocy w ramach wniosku o dofinansowanie projektu wynosi 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych, jednocześnie maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć równowartości 2 mln euro.
3. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku udzielenia pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP.
4. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy szkoleniowej, którą zwiększa się o 10% w przypadku pomocy na rzecz średniego przedsiębiorcy i 20% w przypadku pomocy na rzecz mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy lub o 10% w przypadku usług szkoleniowych dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji, przy czym łącznie intensywność pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowalnych.
5. 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pomocy de minimis.
Pomoc finansowa w ramach poddziałania 1.3.2 POPW jest udzielana w formie bezzwrotnego wsparcia finansowego.
 
 
Koszty kwalifikowalne:
 
Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się:
 
1. W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:
a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych;
b) nabycie środków trwałych, innych niż określone w lit. a, w tym w szczególności: 
    - niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność  tych obiektów,
    - infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery).
c) nabycie robót i materiałów budowlanych, w tym w szczególności: 
    - budowę lub przebudowę obiektów będących przedmiotem projektu,   
    - budowę niezbędnych dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych, parkingów, ogrodzeń oraz zagospodarowanie terenów zielonych niezbędnych na terenie nowowybudowanej, rozbudowanej infrastruktury projektu,
    - budowę lub przebudowę podstawowej infrastruktury technicznej niezbędnej do realizacji projektu (przyłącza i sieci wodno-kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze, energetyczne, oświetleniowe, telekomunikacyjne).
d) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
    - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, 
    - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
    - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
    - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
 
2. W ramach pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną: 
a) nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych, nieprzekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych
b) nabycie środków trwałych, innych niż w lit. a; 
c) nabycie robót i materiałów budowlanych;
d) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 
    - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, 
    - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, 
    - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,
    - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
 
3. Koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego;
4. Opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek;
5. Koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.
 
Koszty kwalifikowalne w projekcie planowane są z uwzględnieniem zasad:
a) minimalny udział wydatków inwestycyjnych w wartości wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu musi wynieść 80%;
b) minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie trzema głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem dofinansowania w ramach projektu, musi wynieść 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu;
c) maksymalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z miejscami noclegowymi nie może przekroczyć 35% wszystkich kosztów kwalifikowalnych;  wydatki związane z miejscami noclegowymi mogą być przedmiotem dofinansowania tylko w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.
• Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych związanych z nabyciem wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 2% wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu.
• Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP zalicza się koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych.
• Usługi doradcze w ramach pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego oraz nie mogą być związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.
Do kosztów kwalifikowalnych w ramach pomocy szkoleniowej zalicza się koszty:
  - zatrudnienia wykładowców poniesione za godziny, podczas których wykładowcy uczestniczą w szkoleniu,
  - operacyjne wykładowców i uczestników szkolenia bezpośrednio związane z danym szkoleniem, takie jak koszty podróży, zakwaterowania oraz materiałów bezpośrednio związanych z tematyką prowadzonego szkolenia.
W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekroczyć o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.
• W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, wymagane jest, aby minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił:
  - 30% - w przypadku wnioskodawcy;
  - 5% dla każdego z członków konsorcjum.
• Za kwalifikowane nie są uznawane zaliczki (na określony cel) wypłacone przez beneficjenta lub członka konsorcjum (o ile występuje) na rzecz wykonawcy będącego stroną zawartej umowy o dostawę, usługę lub robotę budowlaną.
Podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij