Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - „Sektorowe programy B+R – „InnoNeuroPharm”

Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R – „InnoNeuroPharm” – sektor farmaceutyczny oraz neuromedycyny

 

Termin naboru wniosków: 03 sierpnia - 2 października 2018 r.


Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • beneficjent jest zobowiązany do wdrożenia wyników projektu, poprzez:
  • wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy,
  • udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
  • sprzedaż praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy.


Zakres tematyczny konkursu:

 • innowacyjne produkty lecznicze
 • innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych,
 • innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny,
 • innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
 • rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi.

 


Beneficjenci:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).


Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 230 000 000PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)


Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 000 000 PLN.


Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 40 000 000 PLN.


Maksymalna intensywność pomocy:

Typ przedsiębiorstwa

Badania przemysłowe

Badania przemysłowe z uwzględnieniem premii

Prace rozwojowe

Prace rozwojowe z uwzględnieniem premii

Mikroprzedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Małe przedsiębiorstwa

70%

80%

45%

60%

Średnie przedsiębiorstwa

60%

75%

35%

50%

Przedsiębiorstwa inne niż MŚP

50%

65%

25%

40%


Katalog kosztów kwalifikowanych:

 1. Wynagrodzenia

- koszty wynagrodzeń,

 1. Koszty podwykonawstwa

- prace merytoryczne można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (podwykonawstwo innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej) – łączna kwota tego typu wydatków kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę lub 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw,

 1. Pozostałe koszty bezpośrednie

- koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych:

 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,
 • odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych, tj. wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp. – wartości niematerialne i prawne mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej, państwowego instytutu badawczego, instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,

- koszty budynków i gruntów:

 • dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,
 • wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek,
 • amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą,
 • łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,

- pozostałe koszty operacyjne:

 • materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki,
 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,
 • wynajem powierzchni laboratoryjnej,
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu,
 • koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu,
 • koszty pośrednie:

 

 • koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym:
  • koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,
  • koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),
  • koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,
  • koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,
  • koszty ubezpieczeń majątkowych,
  • koszty utylizacji odpadów,
  • koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,
 • koszty administracyjne, w tym:
  • opłaty skarbowe, opłaty notarialne,
  • koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.,
  • koszty usług bankowych (prowizje i inne opłaty),
  • koszty usług księgowych, prawnych itp.,
  • koszty materiałów biurowych,
 • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:
  • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem;
  • koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna).
  • koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.​

Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 17 % kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.


Okres realizacji projektu:

 1. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

 2. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.

 3. Okres realizacji projektu nie może przekraczać 5 lat.


Podwykonawstwo:

 1. Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

  1. 60% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

  2. 50% wartości kosztów kwalifikowalnych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

  3. 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorstwo.

W ramach projektu podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B. Zlecenie wykonania części merytorycznej projektu (podwykonawstwo) innym podmiotom niż wymienione w poprzedzającym akapicie możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Instytucji Pośredniczącej.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij