Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP Go to Brand

Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Termin naboru wniosków: 24 czerwca – 5 sierpnia 2016.

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • promowanie marek produktowych, które mają szansę zostać rozpoznawalnymi markami na rynkach zagranicznych,
 • projekt musi realizować branżowy program promocji – musi dotyczyć co najmniej obligatoryjnych rodzajów działań promocyjnych określonych w danym branżowym programie promocji oraz co najmniej minimalnej liczby tych działań wskazanej w danym branżowym programie promocji.

Branżowe programy promocji:

 • IT/ICT;
 • Jachty i łodzie;
 • Kosmetyki;
 • Meble;
 • Sprzęt medyczny;
 • Sektor usług prozdrowotnych;
 • Polskie specjalności żywnościowe.


Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 


Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 100 mln PLN, w tym:
  • dla województwa mazowieckiego: 10 mln PLN,
  • dla pozostałych województw: 90 mln PLN.


Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 mln PLN.


Rodzaj dofinansowania:

 • pomoc de minimis,
 • pomoc publiczna na udział MŚP w targach.


Maksymalna intensywność pomocy:

 • jeśli wnioskodawca jako formę dofinansowania wybierze pomoc publiczną na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska, to maksymalna intensywność wsparcia wyniesie 50%,
 • jeśli wnioskodawca jako formę dofinansowania wybierze pomoc publiczną i pomoc de minimis, to maksymalna intensywność wsparcia wyniesie 50%,
 • jeśli wnioskodawca jako formę dofinansowania wybierze wyłącznie pomoc de minimis, to maksymalna intensywność wsparcia wyniesie: 60% dla średniego przedsiębiorcy, 75% dla małego, 80% dla mikroprzedsiębiorstw z województwa mazowieckiego i 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.


Katalog kosztów kwalifikowanych:

 1. W zakresie pomocy publicznej:

  1. koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

 2. W zakresie pomocy de minimis:

  1. usługi doradczedotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (nie może przekroczyć 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu),

  2. szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (nie może przekroczyć 2% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych projektu),

  3. podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych, wliczając koszty:

 • diet,
 • noclegów,
 • przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
 • innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe,
 1. koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:

 • zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 1,
 • odprawy celnej i spedycji,
 • bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt 1,
 1. koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,

 2. koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego,

 3. koszty reklamy w mediach targowych,

 4. udział w seminariach, kongresach i konferencjach,

 5. organizacja pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie; wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług cateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

 6. koszty informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG ,
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt 3 oraz pkt 4 nie może przekroczyć 60% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.

Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego. Koszty w zakresie rezerwacji miejsca wystawowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij