Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 3.3.3 Wsparcie MŚP Go to Brand

Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”

Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”

Dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

 

Termin naboru wniosków: 

 • Konkurs zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych wnioskodawcy (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Branżowe programy promocji:

 • IT/ICT;
 • Biotechnologia i Farmaceutyka;
 • Budowa i wykańczanie budowli;
 • Części samochodowe i lotnicze;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Moda Polska;
 • Jachty i łodzie;
 • Kosmetyki;
 • Meble;
 • Sprzęt medyczny;
 • Sektor usług prozdrowotnych;
 • Polskie specjalności żywnościowe.


Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 300 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu:

 • 425 670,00 PLN (100 000 EUR)

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu:

 • 1 000 000,00 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

 1. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych,
 2. w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% kosztów kwalifikowalnych.
 3. w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
 • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
 • do 85% - dla mikro przedsiębiorcy.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla jednego projektu w ramach niniejszego konkursu.
 2. Warunki dotyczące okresu realizacji projektu, które muszą być spełnione łącznie:
 • realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem ani w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, przy czym za rozpoczęcie realizacji projektu nie traktuje się dokonania rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, które mogą nastąpić w terminie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • okres realizacji projektu nie może wykraczać poza 30 czerwca 2022 r.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy publicznej zalicza się koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty:

 • zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego oraz nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki,
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju , tj. koszty:

           - diet,

           - noclegów,

           - przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejskiej,

           - innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego                     parkowania, miejsca parkingowe.

 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach, tj. koszty:

          - zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP pracowników wnioskodawcy oraz eksponatów,

          - odprawy celnej i spedycji,

          - bagażu i nadbagażu.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty:

 • usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
 • podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju , tj. koszty:

          - diet,

          - noclegów,

          - przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

          - innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego                    parkowania, miejsca parkingowe.

 • transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych, tj. koszty:

           - zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w               tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów,

           - odprawy celnej i spedycji,

           - bagażu i nadbagażu.

 • rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;
 • organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym koszty:

           - wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych                   elementów zabudowy stoiska wystawowego,

           - nabycia lub wytworzenia oraz instalacji na stoisku wystawienniczym trwałego i widocznego elementu dekoracyjnego uwzględniającego założenia wizualizacji Marki Polskiej                   Gospodarki.

 • reklamy w mediach targowych;
 • udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;
 • organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia, zakupu usług cateringowych, zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;
 • informacyjno-promocyjne projektu , tj. koszty:

           - nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane, np.               foldery, ulotki, wizytówki,

           - produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,

           - zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,

           - organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),

           - przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,

           - przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

 • Działania promocyjne związane z udziałem w targach mogą składać się z następujących elementów:

           - działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w imprezie targowo – wystawienniczej w charakterze wystawcy;

           - organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych.

           Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

           - organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

           Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu i zakupu usług tłumaczenia.

 • Jeśli program promocji nie zakłada inaczej, działania promocyjne dotyczące udziału wnioskodawcy w wyjazdowych misjach gospodarczych kwalifikują się do dofinansowania, jeżeli są realizowane na terenie kraju wskazanego w danym programie promocji.
 • Działania promocyjne związane z udziałem w wyjazdowych misjach gospodarczych mogą składać się z następujących elementów:

           - organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych;

           - wizyty w siedzibach (zakładach produkcyjnych) kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów;

           - wizyty w roli zwiedzającego na imprezach targowo-wystawienniczych;

           - organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów;

           - organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych;

           - organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami.

           Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

 • Działania promocyjne związane z organizacją przyjazdowych misji gospodarczych mogą składać się z następujących elementów:

           - organizacja dla uczestników misji przyjazdowej pokazów, prezentacji i degustacji produktów;

           - odwiedzenie przez uczestników misji stoiska przedsiębiorcy zorganizowanego na krajowej imprezie targowej;

           - organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie wnioskodawcy dla uczestników misji przyjazdowej;

           - organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla kontrahentów.

           Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych oraz zakupu                 usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej.

 • Działania promocyjne związane z udziałem w seminariach, kongresach i konferencjach mogą składać się z następujących elementów:

           - działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w seminarium, kongresie lub konferencji;

           - organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych;

           - organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

           Za kwalifikowalne uznaje się koszty usług w zakresie wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu, zakupu usług tłumaczenia i zakupu usług cateringowych.

 • Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych (usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy) nie może przekroczyć 5% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
 • Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych (informacyjno-promocyjne projektu) nie może przekroczyć 15% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych realizowanego projektu.
 • Za kwalifikowalne mogą zostać uznane jedynie koszty poniesione po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Za rozpoczęcie prac nad projektem nie uważa się poniesienia kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego.
 • Koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego uważa się za kwalifikowalne, jeśli zostały poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij