Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”

Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

 

Termin naboru wniosków: 15.10.2019 - 23.04.2020

Konkurs podzielony jest na rundy.

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • wdrożenie innowacji technologicznej będącej wynikiem własnych lub nabytych prac B+R,
 • uruchomienie na podstawie nowej technologii wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług,
 • wykorzystanie nowej technologii poprzez stworzenie bazy technologicznej, która będzie następnie wykorzystywana do produkcji towarów lub świadczenia usług.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji- "premii technologicznej" otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

 

Typy projektów nie mogące uzyskać dofinansowania:

 • zakup wyłącznie środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej,
 • zakup oraz uruchomienie gotowej linii technologicznej, w której już zawarta jest innowacja technologiczna – nowa technologia nie jest wdrożona przez nabywcę, ale przez producenta urządzenia.

 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 350 mln PLN, w tym:
  • 35 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w woj. mazowieckim,
  • 315 mln PLN dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach.

Maksymalna wartość dofinansowania:

 • 6 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

 • 50 mln EUR.

Maksymalna intensywność pomocy:

 • realizacja inwestycji technologicznej -zgodnie z mapą pomocy regionalnej

 

Na mapie został zaznaczony poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw.

Średnie przedsiębiorstwa + 10%.

Małe i mikroprzedsiębiorstwa + 20%.

 • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez zewnętrznych doradców – do 50% wartości wydatków.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

 • przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
 • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,
 • w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,
 • nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej.

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu.

3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

 • cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,
 • sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,
 • w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis.

4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części.

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia.

6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

7. Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

Wartość wydatków nr 1 i 6 nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowanych.

 

 • Nie ustala się minimalnej wartości wydatków kwalifikowalnych projektu ogółem.
 • Okres kwalifikowalności wydatków w projekcie zaczyna się najwcześniej po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i nie może być późniejszy niż 31 grudnia 2023 r.
 • Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu i ponosić wydatki lub podjąć jakiekolwiek zobowiązania niosące za sobą skutki finansowe w dniu następującym po dniu złożenia wniosku. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu z naruszeniem powyższej zasady, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
 • Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.
 • Premia technologiczna stanowi regionalną pomoc inwestycyjną w rozumieniu art. 14 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 oraz pomoc na usługi doradcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w rozumieniu art. 18 rozporządzenia Komisji nr 651/2014. Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Komisji nr 651/2014 projekt polega na realizacji inwestycji początkowej w formie wskazanej w art. 2 pkt 49 ww. rozporządzenia.
 • Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij