Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, Inteligentny Rozwój


Termin naboru wniosków: 3 lipca - 31 października 2018 r.

Nabór podzielony jest na rundy:

dla rundy I – od 3 lipca 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r.;

dla rundy II – od 1 września 2018 r. do 30 września 2018 r.;

dla rundy III – od 1 października 2018 r. do 31 października 2018 r.
 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące realizacji następujących działań:

 • uzyskania doradztwa polegającego na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt (komponent obligatoryjny projektu),
 • uzyskania niezbędnego doradztwa w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu),
 • realizacji inwestycji początkowej niezbędnej do wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (komponent fakultatywny projektu).

 

Beneficjenci:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • łącznie: 70 000 000 PLN
  • dla województwa mazowieckiego: 6 189 000  PLN,
  • dla pozostałych województw:  63 811 000 PLN.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 60 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • 1 500 000 PLN.
 • Rodzaj dofinansowania:
 • pomoc de minimis, udzielaną zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 - w zakresie usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego projektu wzorniczego lub nowego lub znacząco ulepszonego produktu, o których mowa w § 42 pkt 20 rozporządzenia;
 • regionalną pomoc inwestycyjną dla MŚP, udzielaną zgodnie z przepisami rozdziału 2 rozporządzenia – w zakresie inwestycji początkowej w formie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

 

Maksymalna intensywność pomocy:

 • w zakresie usług proinnowacyjnych:

- 85% kosztów kwalifikowalnych na usługi doradcze związane z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego,

 • w zakresie inwestycji początkowej:

- zgodna z mapą pomocy regionalnej.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy de minimis zalicza się koszty następujących usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego:

1) usługi doradcze polegające na przeprowadzeniu profesjonalnego procesu projektowego mającego na celu opracowanie nowego projektu wzorniczego, dzięki któremu wdrożony zostanie nowy lub znacząco ulepszony produkt:

 1. przeprowadzenie wstępnego audytu, mającego na celu zweryfikowanie potencjału wnioskodawcy oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego;

Koszty, o których mowa powyżej, są kwalifikowalne, jeżeli zostaną poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 9 lutego 2018 r.

 1. stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych;

 2. opracowanie projektów oraz prototypów oraz przeprowadzenie testów nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

2) usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.

 

Do kosztów kwalifikowalnych w zakresie inwestycji początkowej objętej regionalną pomocą inwestycyjną zalicza się koszty:

1) nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż prawo użytkowania wieczystego gruntu oraz prawo własności nieruchomości;

2) nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 1. będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

 2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 3. będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

 4. będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.

 

W przypadku projektów dotyczących realizacji inwestycji początkowej związanej z dywersyfikacją produkcji istniejącego zakładu, łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w ust. 7, musi przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem, a także minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego wynosi 60 000 zł.
 

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych usług doradczych związanych z opracowaniem lub wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego wynosi 500 000 zł.


Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji początkowej wynosi 1 000 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla usług doradczych związanych z opracowaniem lub

wdrożeniem nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu lub usługi lub nowego projektu wzorniczego wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij