Program Operacyjny Inteligentny Rozwój- POIR 1.1.1- Tworzywa sztuczne

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
Szybka Ścieżka "Tworzywa Sztuczne” 


Termin naboru wniosków: 

  • Konkurs zakończony

 

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
   • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe
   • elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe,
   • projekty, które wpisują się w zakres tematyczny: tworzywa sztuczne.
 
Beneficjenci:
   • przedsiębiorstwa realizujące projekt samodzielnie albo
   • przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw, albo
   • przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowe wchodzące w skład konsorcjum, przy czym: 
     a) w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedno przedsiębiorstwo oraz co najmniej jedna jednostka naukowa (tj. organizacja prowadząca badania i upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia 651/2014, z zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, którego wyłącznym celem jest rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników prac B+R poprzez nauczanie, publikacje lub transfer wiedzy),
     b) liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo,
     c) udział kosztów kwalifikowalnych przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw w całkowitych kosztach kwalifikowalnych projektu wynosi minimum 50%,
     d) w skład konsorcjum mogą wchodzić nie więcej niż 3 podmioty.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie:
   • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;
   • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;
   • 200 000 euro - na prace przedwdrożeniowe – pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych); 
   • 2 mln euro - na prace przedwdrożeniowe – usługi  doradcze dla MŚP.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:
   • Projekty realizowane samodzielnie przez MŚP - 1 mln PLN;
   • Pozostałe projekty – 2 mln PLN.
 
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć:
   • 50 mln EUR.
 

Maksymalny poziom dofinansowania:

W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

Dla mikro- i małego przedsiębiorcy:
70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

Dla średniego przedsiębiorcy:
60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:
50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

W przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
W przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – poziom dofinansowania wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.
Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej. Jednostki naukowe nie mogą ubiegać się o dofinansowanie prac przedwdrożeniowych.
Koszty pośrednie projektu są rozliczane ryczałtem. Przyjmuje się ujednoliconą stawkę ryczałtu dla całego projektu w wysokości 25% sumy kosztów bezpośrednich (nieuwzględniających podwykonawstwa).

Inne ważne informacje o konkursie:
   • Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe,
   • Projekt może być realizowany na terenie województwa mazowieckiego,
   • Prace przedwdrożeniowemaksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu,
   • Limit podwykonawstwa dla badań przemysłowych i prac rozwojowych:
     1) dla przedsiębiorstwa: 50% – 60% kosztów kwalifikowalnych;
     2) dla jednostki naukowej: 10% kosztów kwalifikowalnych.
 
Warunki dotyczące projektów:
1. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
2. Projekt może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na ich realizację nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
3. Projekt musi:
   - dotyczyć co najmniej jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu, oraz
   - wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
4. Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
5. W przypadku projektów realizowanych w konsorcjum każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.
6. Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.
7. Wdrożenie należy rozumieć jako:
- wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – odpowiednio Lidera konsorcjum oraz Konsorcjanta/Konsorcjantów będących przedsiębiorstwem/ami) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników, lub
- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez inne przedsiębiorstwo (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwo spoza konsorcjum), lub
- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorstwa (w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum – przedsiębiorstwa spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.
8. W przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorstwo samodzielnie, Wnioskodawcy przysługuje całość praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły.
9. W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, będących rezultatem projektu, przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac. Umowy zawarte z podwykonawcami nie mogą naruszać powyższej reguły. Przekazanie posiadanych praw majątkowych do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu pomiędzy Konsorcjantami następuje za wynagrodzeniem odpowiadającym wartości rynkowej tych praw (nie może stanowić niedozwolonej pomocy publicznej).
10. Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu. Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac rozwojowych. Prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych.
11. Kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac  po stronie podwykonawcy w tym nie mogą pozostawać w stosunku służbowym lub innej formie współpracy z podwykonawcą (dotyczy stosunku pracy, stosunków cywilnoprawnych lub innych form współpracy). Powyższy warunek (zakaz występowania konfliktu interesów) musi być spełniany na każdym etapie realizacji projektu.
12. W przypadku gdy na etapie oceny zostanie stwierdzone naruszenie zasady, o której mowa w ust. 11, Wnioskodawca zostanie poproszony podczas poprawy wniosku o:
- wymianę kierownika B+R lub kierownika zarządzającego na inną osobę wybraną spośród członków kadry wymienionej we wniosku, w przypadku której konflikt interesów nie występuje albo
- w przypadku braku możliwości zmiany kierownika B+R lub kierownika zarządzającego – usunięcie z wniosku zadań oraz kosztów przypisanych do podwykonawcy (w odniesieniu do którego zachodzi konflikt interesów).
13. Pozostała kadra B+R oraz zarządzająca projektem nie może jednocześnie wykonywać  tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz podwykonawcy.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:
I. W ramach badań aplikacyjnych (przemysłowych) oraz prac rozwojowych:
• Koszty bezpośrednie
  - wynagrodzenia
  - podwykonawstwo
  - pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
    - koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych,
    - koszty budynków i gruntów,
    - inne koszty operacyjne.
 
• Koszty pośrednie
 
1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań aplikacyjnych (przemysłowych) lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych, pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją badań aplikacyjnych (przemysłowych) i prac rozwojowych projektu objętego dofinansowaniem.
 
2. Koszty podwykonawstwa – należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie (np. koszt wynajmu laboratorium wraz z aparaturą badawczą, outsourcing kadrowy). Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych, takich jak usługi prawne lub księgowe. 
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło.
 
Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:
- 60% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorstwo;
- 50% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez dane przedsiębiorstwo – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum;
- 10% kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych ponoszonych w projekcie przez jednostkę naukową;
- 70% kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez dane przedsiębiorstwo.
 
3. Pozostałe koszty bezpośrednie tj.:
   • koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych:
     - odpisy amortyzacyjne, odpłatne korzystanie z:  
• aparatury naukowo-badawczej,
• wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych w formie patentów (zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji), licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp., wykorzystywanych do prowadzenia badań aplikacyjnych (przemysłowych) i prac rozwojowych w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą.
 
   • koszty budynków i gruntów:
- dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,
- wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek,
- amortyzacja budynków – w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą.
 
Łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.
 
4. Pozostałe koszty operacyjne:
- materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki,
- sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),
- koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,
- wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej),
- koszty eksploatacji aparatury naukowo-badawczej,
- koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, które są niezbędne do realizacji projektu ale nie wpisują się w definicję kat E lub O,
- elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
- koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań,
- koszty usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac badawczych,
- koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowanych projektu,
- koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% całości planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
 
5. Koszty pośrednie
Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją badań aplikacyjnych (przemysłowych) i prac rozwojowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kategorii E).
 
II. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych:
 
• Koszty bezpośrednie
   - wynagrodzenia
   - podwykonawstwo
   - pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:
     - koszty narzędzi i sprzętu,
     - koszty budynków i gruntów,
     - inne koszty operacyjne.
 
• Koszty pośrednie
 
1. Koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych (pracowników realizujących prace przedwdrożeniowe, pracowników technicznych, oraz pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem.
 
2. Koszty podwykonawstwa - należy rozumieć koszty usług doradczych lub równoważnych (np. testy, badanie rynku) świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług: 
   - świadczonych przez konsultantów zewnętrznych; 
   - niemających charakteru ciągłego ani okresowego; 
   - niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama. 
 
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło (wykonanie zadań musi zostać potwierdzone protokołem odbioru wskazującym prawidłowe wykonanie dzieła). 
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.
 
Łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w kategorii E (podwykonawstwo) nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis przez danego konsorcjanta będącego przedsiębiorcą.
 
UWAGA: Rozliczenie kosztów kwalifikowalnych w kategorii E (podwykonawstwo) w fazie prac przedwdrożeniowych możliwe jest albo w ramach pomocy de minimis, albo pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP.
 
3. Pozostałe koszty bezpośrednie tj.:
   • Koszty narzędzi i sprzętu - w ramach tej kategorii kwalifikowalne są odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych.
   • Koszty budynków i gruntów
- dzierżawa gruntów - tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej;
- wieczyste użytkowanie gruntów - tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek;
- amortyzacja budynków - w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowalna jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji prac przedwdrożeniowych w ramach projektu objętego pomocą.
 
W przypadku wskazanych powyżej kosztów budynków i gruntów (np. dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków) łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu.
Podatek od nieruchomości nie stanowi kosztów bezpośrednich projektu.
 
4. Inne koszty operacyjne:
• materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych, np. surowce, półprodukty, odczynniki;
• drobne narzędzia i sprzęt (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości) wykorzystywane do prac przedwdrożeniowych;
• koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania do prac przedwdrożeniowych projektu;
• wynajem powierzchni laboratoryjnej wykorzystywanej do prac przedwdrożeniowych projektu;
• koszty usług obcych o charakterze pomocniczym, które są niezbędne do realizacji projektu ale nie wpisują się w definicję kat E lub O;
• usługi rzecznika patentowego;
• koszty opłat urzędowych ponoszonych w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych – np. koszty uzyskania certyfikatu, patentu (pierwsza rejestracja);
• koszty opłat związanych z dopuszczeniem do badań;
• koszty usług transportowych niezbędnych do prawidłowej realizacji prac przedwdrożeniowych projektu;
• koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% kosztów kwalifikowalnych całego projektu;
• koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% całości planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.
 
5. Koszty pośrednie:
Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa (kategorii E). 
 
Dodatkowo koszty pośrednie w ramach pomocy de minimis nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych.
 
 
III. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych świadczonych jako usługi doradcze:
 
• Koszty bezpośrednie
   - podwykonawstwo
 
UWAGA: Prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze dostępne są wyłącznie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
 
Suma kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.
 
1. Koszty podwykonawstwa- należy rozumieć koszty usług doradczych lub równoważnych (np. testy, badanie rynku) świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 
W przypadku usług doradczych lub równoważnych kosztami kwalifikowalnymi są koszty usług:
   - świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;
   - niemających charakteru ciągłego ani okresowego;
   - niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.
 
W ramach niniejszej kategorii należy również rozliczać wszystkie umowy o dzieło (wykonanie zadań musi zostać potwierdzone protokołem odbioru wskazującym prawidłowe wykonanie dzieła).
 
Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.
 
UWAGA: Rozliczenie kosztów kwalifikowalnych w kategorii E (podwykonawstwo) w fazie prac przedwdrożeniowych możliwe jest albo w ramach pomocy de minimis, albo pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP.

 

Udostępnij