POIR 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”

 
Termin naboru wniosków: 
 • Konkurs zakończony
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 • projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.
 
Beneficjenci:
 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.
 
Środki przeznaczone na dofinansowanie: 
 • 350 mln PLN, w tym:

           - dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 35 mln PLN

           - dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 315 mln PLN.

 
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
 • 2 mln PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:
 • 50 mln EUR.
 
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć Agendę badawczą, która powinna zawierać:
 • główne innowacyjne obszary badawcze,
 • indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,
 • główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe.
 • analizę zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,
 • założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o prace B+R,
 • ryzyka projektowe.
Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach agendy badawczej powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Agenda badawcza obejmuje okres realizacji i okres trwałości projektu. 
 

Maksymalna intensywność pomocy:

W zakresie infrastruktury (w zależności od wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji):

dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 70%
dla średnich przedsiębiorstw: do 60%
dla dużych przedsiębiorstw: do 50% 

W ramach prac rozwojowych (B+R):

dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 45%
dla średnich przedsiębiorstw: do 35%
dla dużych przedsiębiorstw: do 25% 

W ramach pomocy de minimis:

dla mikro- i małych przedsiębiorstw: do 45%
dla średnich przedsiębiorstw: do 35%
dla dużych przedsiębiorstw: do 25% 

 

Do kosztów kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej zalicza się koszty:

1. nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
    a) nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
    b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,
    c) nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
    d) w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;
2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1) wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;
3. nabycia robót i materiałów budowlanych;
4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
    a) będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
    b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
    c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
    d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;
5. spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat;
6. spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt 1) i 5) nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.
 
 
 
Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach Prac rozwojowych:
 
1) koszty odpowiedniej wiedzy technicznej,
2) koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.
Koszt wynagrodzeń nie jest wydatkiem kwalifikowanym.
 
 
 
Katalog kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis:
 
• koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
 
Maksymalna dotacja w ramach pomocy de minimis nie może przekroczyć 200 tys. EUR, a w przypadku przedsiębiorcy z sektora transportu drogowego – 100 tys. EUR.
 
 
 
Ograniczenia:
• Projekt musi dotyczyć inwestycji początkowej. 
• Projekt musi wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).
• Realizacja projektu nie może wykroczyć poza dzień 31 grudnia 2023 r. Natomiast prace B+R realizowane w ramach projektu mogą wykraczać poza wskazany termin.
• Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (początek okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie). W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed dniem rozpoczęcia okresu kwalifikowalności wydatków, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się wydatkami niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.
• Za rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Zakupu gruntów ani podjęcie prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może nastąpić przed złożeniem wniosku.
 

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem dotacji, skontaktuj się z nami.

 

Udostępnij