POIR 2.1- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw- COVID-19

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
"Dotacja na infrastrukturę do zwalczania COVID-19" 
 
 
Termin naboru wniosków:  
 
 • 08.06.2020 - 31.07.2020
 
Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:
 
Dofinansowanie na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji, niezbędnej do opracowania, przetestowania i udoskonalenia produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, do fazy bezpośrednio poprzedzającej ich wdrożenie do masowej produkcji, tj.:
 • produktów leczniczych, w tym szczepionek i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;
 • wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych surowców;
 • środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;
 • narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem i zwalczaniem pandemii COVID-19.

Inwestycja musi dotyczyć przynajmniej jednego z ww. produktów, służących do zwalczania pandemii COVID-19.

 
 
Beneficjenci:
 • mikro-, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie: 

 • 100 mln PLN, w tym:

            - dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 10 mln PLN

            - dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie – 90 mln PLN.

 

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych:

 • 50 mln EUR

 

Maksymalna intensywność pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych. Intensywność pomocy może zostać zwiększona o 15%, jeżeli projekt zostanie zakończony w terminie dwóch miesięcy od dnia udzielenia pomocy. 
Zwiększenie intensywności pomocy następuje po zakończeniu realizacji projektu, potwierdzonym przez instytucję udzielającą pomocy.

 

Dodatkowe informacje:
 • Realizacja projektu powinna zakończyć się w terminie do 6 miesięcy od dnia udzielenia pomocy. W przypadku niedotrzymania terminu zakończenia projektu, Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu 25% kwoty pomocy za każdy miesiąc opóźnienia z przyczyn innych niż pozostające poza jego kontrolą.
 • Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19 jest udzielana do 31 grudnia 2020 r.
 • Realizacja projektu (w tym dokonywanie zakupów towarów i usług) musi następować zgodnie z warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie.
 • W przypadku projektu pomoc nie podlega kumulacji z innymi przeznaczeniami pomocy na mocy rozporządzenia COVID-19, jeżeli pomoc dotyczy tych samych kosztów kwalifikowalnych. Nie jest również możliwe kumulowanie pomocy udzielanej na podstawie rozporządzenia COVID-19 z pomocą udzielaną na innych podstawach prawnych, jeżeli pomoc ta stanowi pomoc inwestycyjną i dotyczy tych samych kosztów kwalifikowanych.
 • Za rozpoczęcie realizacji projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń, towarów lub usług związanych z realizacją projektu lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Działań przygotowawczych, w szczególności studiów wykonalności, usług doradczych związanych z przygotowaniem projektu, w tym analiz przygotowawczych (technicznych, finansowych, ekonomicznych) oraz przygotowania dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy nie uznaje się za rozpoczęcie prac pod warunkiem, że ich koszty nie są objęte pomocą publiczną. Zakupu gruntów ani podjęcie prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych nie jest uznawane za rozpoczęcie projektu i może nastąpić przed złożeniem wniosku.
 • Wnioskodawcy ubiegający się o wsparcie oraz przedkładane projekty muszą spełnić kryteria wyboru projektów obowiązujące dla działania 2.1 POIR „Pomoc inwestycyjna na infrastrukturę służącą do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19”.
 • Beneficjent projektu zobowiązany jest do:

           - pobierania rynkowej ceny za usługi świadczone przez infrastrukturę sfinansowaną w ramach projektu;

           - udzielania dostępu do infrastruktury szeregowi użytkowników na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach; z możliwością zastrzeżenia możliwości przyznania                                preferencyjnego dostępu na bardziej korzystnych warunkach przedsiębiorcom, którzy sfinansują co najmniej 10% kosztów inwestycji w infrastrukturę.


 
 
Koszty kwalifikowane:
 
Do kosztów kwalifikowanych w ramach projektu, zgodnie z rozporządzeniem COVID-19, zalicza się koszty inwestycji niezbędnej do wybudowania lub unowocześnienia infrastruktury, służącej do testowania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, tj.:
 • produktów leczniczych, w tym szczepionek, i terapii, ich półproduktów, farmaceutycznych składników czynnych i surowców;
 • wyrobów medycznych oraz sprzętu szpitalnego i medycznego, w tym respiratorów, odzieży i sprzętu ochronnego, a także narzędzi diagnostycznych oraz niezbędnych surowców;
 • środków odkażających i ich produktów pośrednich oraz surowców chemicznych niezbędnych do ich produkcji;
 • narzędzi do gromadzenia lub przetwarzania danych związanych z przebiegiem lub zwalczaniem pandemii COVID-19.
 
Kosztami kwalifikowanymi w ramach projektu są koszty:
 
1. nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
 • nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,
 • przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia (Koszt sporządzenia opinii nie stanowi kosztu kwalifikowanego),
 • nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,
 • w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń (Koszt sporządzenia opinii nie stanowi kosztu kwalifikowanego);

2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1. wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;

3. nabycia robót i materiałów budowlanych;

4. nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projektu,
 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;

5. spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat;

6. spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4. poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Łączna wartość kosztów kwalifikowanych wymienionych w pkt 1) i 5) nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach projektu kwalifikowane są koszty poniesione po dniu 31 stycznia 2020 r. Dopuszcza się rozpoczęcie projektu przed dniem 1 lutego 2020 r. o ile kosztami poniesionymi po tym terminie są dodatkowe koszty związane z działaniami przyspieszającymi realizację projektu lub rozszerzeniem jego zakresu, jeżeli pomoc jest niezbędna do przyspieszenia realizacji projektu lub rozszerzenia jego zakresu.

 

 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

Czytaj więcej ⇣

Udostępnij