Program Operacyjny Inteligentny Rozwój - POIR 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe"

Konkurs dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

Termin naboru wniosków dla MŚP:

16.09.2019-16.12.2019

Typy projektów mogące uzyskać dofinansowanie:

 • badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,
 • eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, które nie przewidują prac rozwojowych nie mogą uzyskać wsparcia z UE),
 • elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe,
 • dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje wdrożenie wyników prac B+R.

Beneficjenci:

 • mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa,  
 • duże przedsiębiorstwa,  
 • konsorcja przedsiębiorstw,  spełniające łącznie poniższe warunki:
  • składające się wyłącznie z przedsiębiorców,
  • w jego skład wchodzi co najmniej dwóch (nie więcej niż 5) przedsiębiorców,
  • lider konsorcjum posiada status przedsiębiorcy innego niż MŚP,
  • każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Realizujący projekty poza województwem mazowieckim.

Środki przeznaczone na dofinansowanie:

 • 700 mln PLN – dla MŚP
 • 700 mln PLN – dla dużych przedsiębiorstw

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:

 • Dla MŚP – 1 mln PLN
 • Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP, w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę – 2 mln PLN

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć:

 • 50 mln EUR.

Maksymalna intensywność pomocy liczona jest jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych:


Maksymalny poziom dofinansowania:

      1. w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

Dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

70% - 80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

45% - 60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

Dla średniego przedsiębiorcy:

60% - 75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

35% - 50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

Dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

50% - 65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

25% - 40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

 1. w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – wynosi 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac;
 2. w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP – wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Prace przedwdrożeniowe stanowią:

a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki,  („pomoc de minimis”) lub

b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych, o której mowa w rozdziale 8 rozporządzenia MNiSW (dalej: „usługi doradcze dla MŚP”).

 

*Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów  kwalifikowalnych projektu.

 

Ograniczenia, wymogi:

 • Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:
 1. wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu,
 2. udzielenie licencji na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę,
 3. sprzedaż praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.
 • Miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). W przypadku zlecenia w ramach projektu realizacji usług zagranicznemu podwykonawcy, warunek uznaje się za spełniony.

Przez miejsce realizacji projektu należy rozumieć:

1) miejsce prowadzenia największej wartościowo części badań przemysłowych i prac rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie podwykonawcę);

2) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce prowadzenia najistotniejszej części badań przemysłowych i prac rozwojowych (samodzielnie przez Wnioskodawcę, a nie podwykonawcę);

3) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce wdrożenia rezultatów prac B+R (miejsce inwestycji);

4) jeśli powyższe nie jest możliwe – miejsce właściwe dla siedziby Wnioskodawcy.

 • We wskazanym miejscu realizacji projektu przeprowadzony zostanie pre-panel w trakcie oceny merytorycznej.
 • Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi wpisywać się w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację.
 • W konkursie można złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie dla danego projektu.
 • Osoba wskazana we wniosku o dofinansowanie jako kierownik B+R, kierownik zarządzający projektem oraz osoby wykonujące w zastępstwie ich obowiązki nie mogą być jednocześnie wykonawcami jakichkolwiek prac po stronie podwykonawcy. Pozostała kadra B+R oraz kadra zarządzająca projektem wskazana we wniosku o dofinansowanie nie może jednocześnie wykonywać tych samych prac w projekcie po stronie Wnioskodawcy oraz podwykonawcy.
 • Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu. Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac rozwojowych w projekcie. Prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.
 • Realizacja projektu nie może wykroczyć poza końcową datę realizacji PO IR, tj. poza dzień 31 grudnia 2023 r.
 • W przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum, prawa majątkowe do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych będących rezultatem projektu przysługują Konsorcjantom w proporcji odpowiadającej faktycznemu ich udziałowi w całkowitej kwocie kosztów kwalifikowalnych tychże badań lub prac.
 • W projekcie, którego całkowity koszt kwalifikowalny jest równy lub większy niż 1 mln EUR:
  • realizowanym przez konsorcjum złożone z MŚP i przedsiębiorcy innego niż MŚP,
  • realizowanym samodzielnie przez przedsiębiorcę innego niż MŚP lub konsorcjum,
  • złożone wyłącznie z przedsiębiorstw innych niż MŚP, obejmującym badania przemysłowe, prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe, wnioskodawca ma możliwość wybrania jednego z poniższych sposobów monitorowania dochodu (jednolicie dla wszystkich konsorcjantów zobowiązanych do monitorowania dochodu, bez możliwości zmiany w trakcie realizacji projektu):

                 1. zastosowanie (jeśli jest adekwatna) zryczałtowanej procentowej stawki dochodu dla sektora B+R w wysokości 20% :

                - maksymalny średni poziom dofinansowania w projekcie może wynosić 68% dla regionów słabiej rozwiniętych oraz 64% dla regionów lepiej rozwiniętych,
                - wnioskodawca musi brać pod uwagę możliwość pomniejszenia poziomu dofinansowania do poziomu uwzględniającego zachowanie ww. progów,
                - Zastosowanie zryczałtowanej procentowej stawki dochodu oznacza zwolnienie Beneficjenta z obowiązku monitorowania i zwrotu rzeczywistego dochodu wygenerowanego                    w trakcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia.

                2. jeśli określenie dochodu z wyprzedzeniem nie jest możliwe, obowiązkowe jest monitorowanie przez przedsiębiorcę innego niż MŚP rzeczywistego       dochodu wygenerowanego w takcie realizacji projektu oraz w okresie trzech lat od jego zakończenia zgodnie z procedurą przygotowaną przez IP.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych:

 1. W ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych:

a) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem.

b) koszty podwykonawstwa – które należy rozumieć zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych, takich jak usługi prawne lub księgowe.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

Dla przedsiębiorstw MŚP:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis.

Dla przedsiębiorstw innych niż MŚP, konsorcjum przedsiębiorstw:

 • 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;
 • 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego w ramach konsorcjum przedsiębiorstw;
 • 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę

c) pozostałe koszty bezpośrednie tj.:

 • koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych:

           - odpisy amortyzacyjne, odpłatne korzystanie z: 

                    - aparatury naukowo-badawczej,

                    - wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i                          prawnych (WNiP).

 • koszty budynków i gruntów:

                    - dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,

                    - wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste
                      z wyłączeniem odsetek,

                    - amortyzacja  budynków – w przypadku, gdy wykorzystywane są także w  innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego,                        która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą,

          Łączna kwota wydatków na budynki i grunty kwalifikowanych w projekcie nie może przekroczyć 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

d) pozostałe koszty operacyjne:

         - materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki, 

         - sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu  środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),

         - koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,

         - wynajem powierzchni laboratoryjnej,

         - elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

         - koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez  kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do        1% kosztów kwalifikowanych projektu,

         - koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80%     planowanych wydatków związanych z realizacją projektu,

e) koszty pośrednie:

 1. koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym:

         - koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,

         - koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),

         - koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,

         - koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,

         - koszty ubezpieczeń majątkowych,

         - koszty utylizacji odpadów,

         - koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń,

       2. koszty administracyjne, w tym:

         - opłaty skarbowe, opłaty notarialne,

         - koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich,

         - koszty usług bankowych (za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego),

         - koszty usług księgowych, prawnych itp.,

         - koszty materiałów biurowych,

       3. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu  zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:

         - koszty wynagrodzeń  wraz  z  pozapłacowymi  kosztami  pracy  personelu  zarządzającego projektem;

         - koszty wynagrodzeń  wraz  z  pozapłacowymi  kosztami  personelu  obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna).

       4. koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu,

       5. koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego  wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

 

 1. W ramach prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis (wyłącznie dla przedsiębiorców)

          a) Koszty wynagrodzeń - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy      prowadzeniu prac przedwdrożeniowych (pracowników realizujących prace  przedwdrożeniowe, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem.

          b) Koszty podwykonawstwa- koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie, tj.:

            - świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

           - niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

           - niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

Łączna kwota wydatków kwalifikowanych w kategorii podwykonawstwo nie może przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis przez danego konsorcjanta będącego przedsiębiorcą.

          c) Pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:

            - koszty narzędzi i sprzętu: odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z narzędzi, sprzętu i innych urządzeń wykorzystywanych do prac przedwdrożeniowych w      zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji prac przedwdrożeniowych

            - koszty budynków i gruntów: dzierżawa gruntów, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków

            - pozostałe koszty operacyjne:

                - materiały niezbędne do realizacji prac przedwdrożeniowych,

                - drobne narzędzia i sprzęt wykorzystywane do prac  przedwdrożeniowych,

                - koszty utrzymania linii technologicznych w okresie i w proporcji wykorzystania  do prac przedwdrożeniowych projektu,

               -  usługi rzecznika patentowego,

               -  koszty opłat urzędowych,

                - koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji, które należy rozliczać w ramach kosztów pośrednich) do 1% koszów kwalifikowanych całego projektu

                - koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% całości planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% całości planowanych wydatków związanych z realizacją projektu

          d) Koszty pośrednie:

             - koszty wynajmu lub utrzymania budynków,

             - koszty administracyjne,

             - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia,

             - koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu.

             - koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową. Dodatkowo koszty pośrednie nie mogą stanowić więcej niż 15% całkowitych kosztów kwalifikowanych prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis. Koszty rozliczone metodą ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione.

 

 1. Katalog kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych świadczonych jako usługi doradcze (wyłącznie dla mikro-, małych i średnich Przedsiębiorców)

Suma kosztów kwalifikowanych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

           a) Koszty podwykonawstwa  - koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie, tj.:

             - świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

             - niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

             - niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

Koszty podwykonawstwa są wyłączone z podstawy naliczania ryczałtu kosztów pośrednich projektu.

 

 

 

Udostępnij