IP BOX

IP Box (Intellectual Property Box) to inaczej preferencja podatkowa pozwalająca na niższe opodatkowanie przychodów pochodzących z tytułu wykorzystania praw własności intelektualnych, będących wynikiem prac B+R, stawką 5%. 

Aby skorzystać z niższego opodatkowania należy spełnić kilka warunków:

– technologia, produkt, usługa powstały w wyniku realizacji prac B+R

– wynik tych prac został objęty poniższymi prawami własności intelektualnej:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
  • autorskie prawo do programu komputerowego. 

– przedsiębiorca osiąga dochód z tytułu sprzedaży produktu, czy świadczenia usług będących objętą powyższą ochroną. 


Ulga ta jest komplementarna z dotacjami, gdyż wskazane wyżej rozwiązania mogły powstać w wyniku realizacji projektu dotacyjnego, co powoduje, że korzyści z projektu unijnego, poza samą dotacją, będą występować jeszcze przez wiele lat w postaci obniżonego opodatkowania dochodów.


Czy można łączyć ulgę B+R i IP BOX?

W wyniku prowadzenia Polskiego Ładu możliwe będzie od 2022 r. stosowanie obu ulg w odniesieniu do tego samego dochodu.