Czy warto i po co tworzyć dział B+R w firmie?

 

Co to jest działalność badawczo-rozwojowa?

 

Zgodnie z Art. 4a ustawy o CIT oraz Art. 5a ustawy o PIT, działalność badawczo-rozwojowa to „działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”.

Skoro można tworzyć własne, nowe rozwiązania, po co zatem sprzedawać innych produkty, korzystając i bazując na wiedzy innych? Działalność B+R polega właśnie na tworzeniu nowych, własnych rozwiązań, które doprowadzą do usprawnienia działalności w firmie. Utworzenie i rozwój działu B+R znacząco wpłynie na realizację strategii rozwojowej firmy, w szczególności na rozwój oferty produktowej. Stanowić będzie o sile przedsiębiorstwa i jego roli dla gospodarki i wzroście konkurencyjności na rynku. Dla firm produkcyjnych dostarczających produkty, innowacyjność jest ściśle powiązana z działalnością badawczo-rozwojową.

Działalność badawczo-rozwojowa definiowana jest jako badania naukowe i prace rozwojowe. Firmy, które chcą postawić na innowacje, a tym samym podnieść swoją konkurencyjność, jak również przyczynić się do wzrostu poziomu rozwoju gospodarczego realizują działalność badawczo-rozwojową, dzięki temu wiele ciekawych, innowacyjnych projektów ma szanse być zrealizowanych. Wprowadzenie innowacji w firmie wymaga przede wszystkim przeprowadzenia odpowiednich prac badawczo-rozwojowych. 

Do przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych potrzebna będzie odpowiednio wykwalifikowana kadra badawcza. Zarządzanie projektem badawczo-rozwojowym wymaga bowiem doświadczenia i odpowiedniej wiedzy.

 

Czym są badania przemysłowe i prace rozwojowe?

 

Badania przemysłowe to badania, których celem jest zdobycie nowej wiedzy, jak i umiejętności, dzięki którym będziemy mogli opracować nowy produkt, proces lub usługę lub wprowadzić znaczące udoskonalenia do istniejących już produktów, procesów, usług, czyli zdiagnozowanie potrzeby ulepszenia, czego ma ona dotyczyć, a w dalszej kolejności przeprowadzenie odpowiednich badań, które miałyby doprowadzić do ich opracowania. Przeprowadzane są wówczas testy, badania, np. laboratoryjne ekspertyzy, opracowywane różne możliwości rozwiązań, tworzone są pierwsze prototypy danego produktu. 

Prace rozwojowe to kolejny etap, czyli wykorzystanie dostępnej wiedzy- tworzenie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów czy usług polegające na połączeniu wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i własnej działalności gospodarczej. Jest to już moment tworzenia projektów, planów służących do tworzenia nowych produktów. Do prac rozwojowych zaliczyć trzeba już produkcję eksperymentalną i jej testowanie. Prace rozwojowe związane są również z wdrożeniem wcześniejszych badań, jak linii technologicznych oraz już konkretnych prototypów.

 

Dotacje unijne na utworzenie lub rozwój działu B+R w firmie


W celu rozwoju przedsiębiorstwa możliwe jest pozyskanie środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej nie tylko na same już badania przemysłowe i prace rozwoje. Możliwe jest pozyskanie dofinansowania unijnego w celu rozwoju potencjału badawczo-rozwojowego i utworzenie lub modernizację już istniejącego działu B+R.

Najważniejszym programem, z którego przedsiębiorcy mogą współfinansować prace B+R, jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020, a w nowej perspektywie unijnej na lata 2021-2027 następcą tego programu będzie FENG- Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.
W perspektywie unijnej 2014-2020 dofinansowanie unijne można było uzyskać w ramach działania POIR 2.1- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Spodziewamy się, że w nowej perspektywie unijnej program ten będzie kontynuowany.

Dotację unijną można przeznaczyć na projekty inwestycyjne związane z tworzeniem lub rozwojem centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia nowych/innowacyjnych produktów i usług. 

 

Zalety posiadania własnego działu B+R:

 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa, jego strategii, usług i oferty,
 • zwiększenie wiedzy w przedsiębiorstwie,
 • rozwój i wprowadzenie na rynek nowych produktów,
 • wprowadzenie innowacji w skali przedsiębiorstwa, krajowej i światowej,
 • wzrost konkurencyjności,
 • możliwość długoterminowego planowania działalności B+R,
 • dostęp do specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej,
 • nowoczesne metody produkcji,
 • współpraca z wykwalifikowaną kadrą naukową,
 • promocja przedsiębiorstwa poprzez posiadanie statusu centrum badawczo-rozwojowego,
 • korzyści podatkowe- ulga B+R.

 

Czym jest ulga B+R?

 

Ulga B+R- ulga badawczo-rozwojowa jest formą wsparcia przedsiębiorców, którzy zajmują się badaniami naukowymi i działaniami rozwojowymi. Jest narzędziem podatkowym wspierającym innowacyjną działalność w przedsiębiorstwie. Skorzystać z niej może każda firma, bez względu na branże w jakiej prowadzi działalność. 

Aby skorzystać z ulgi B+R przedsiębiorca (podatnik) musi ponosić koszty na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane). Polega ona na prawie podatnika do odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B + R.

Do takich kosztów zaliczyć można między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników (związanych z działalnością B+R),
 • wydatki poniesione na zakup specjalistycznego sprzętu, materiałów, surowców,
 • koszty usług doradczych, ekspertyzy, opinie,
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
 • koszty wartości niematerialnych i prawnych, patentów.

 

Posiadając status centrum badawczo-rozwojowego podatnik może uznać za koszty kwalifikowane również odpisy amortyzacyjne od budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością i które są wykorzystywane w prowadzonej działalności B+R.

Ulga polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów – czyli kosztów kwalifikowanych. Maksymalne progi odliczenia to 100% kosztów, a w przypadku podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego nawet 150%. Z ulgi B+R można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego.

 

Podsumowanie

Prowadzenie działalności B+R powinno być zaangażowaniem wpisanym w długofalową strategię i rozwój przedsiębiorstwa. Wiąże się to z opracowaniem planów tworzenia nowych innowacyjnych produktów czy procesów. Pozyskanie dofinansowania unijnego na rozwój lub utworzenie centrum badawczo-rozwojowego pozwoli zminimalizować ryzyko inwestycyjne firmy ponieważ tylko część własnego kapitału jest wkładem własnym. Dotacje takie przyczynią się do szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Utworzenie odpowiednich struktur organizacyjnych w firmie, zatrudnienie nowej kadry naukowej umożliwi wykorzystanie nowej wiedzy i umiejętności w celu tworzenia/ulepszenia nowych produktów, doprowadzając do zwiększenia zysków w firmie. Niewątpliwą korzyścią i silnym argumentem do tworzenia centrów B+R będzie możliwość skorzystania na koniec okresu podatkowego z ulgi B+R. Dodatkowym atutem są zwolnienia z podatku dochodowego w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE) dla przedsiębiorstw, które będą wdrażać wyniki swoich prac.
Rozwój działalności badawczo-rozwojowej w krajach unijnych ujęty jest w strategicznych planach Unii Europejskiej. Warto zatem skorzystać z możliwości dofinansowania na rozwój lub utworzenie takiego działu w swojej firmie.

 

 

Udostępnij