Rozpoczęcie naborów wniosków dla przedsiębiorców z Małopolski i ze Śląska

Ostatnie rozdanie funduszy unijnych z mijającej perspektywy unijnej 2014-2020. Już od końca kwietnia o dofinansowanie unijne będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący swoje działalności na terenie województw małopolskiego i śląskiego. 

Dofinansowanie dla Małopolski

 

Przedsiębiorcy z Małopolski w terminie od 30.04.2021 - 27.07.2021 będą mogli składać wnioski w ramach konkursu RPO Małopolska 1.2.3 Bony na innowacje, Typ C- bon na usługę B+R wraz z wdrożeniem. 

O środki finansowe, które zostały przeznaczone na dofinansowanie (30 992 686,43 zł) ubiegać mogą się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.
Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia zapewniające realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania tj. obejmujących zarówno komponent badawczo-rozwojowy, jak i wdrożeniowy.

Komponent badawczo-rozwojowy, który obejmuje realizację usługi B+R albo usługi B+R i proinnowacyjnej (w tym przygotowanie do wdrożenia). Wsparcie przeznaczone jest na zakup usług polegających na opracowaniu dla MŚP nowych lub ulepszonych produktów (wyrobów, usług) lub zmian procesowych. Komponent wdrożeniowy, który obejmuje wdrożenie wyników komponentu B+R projektu do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy, poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie rozwiązania/rozwiązań opracowanych w ramach komponentu B+R.

 

Dofinansowanie dla przedsiębiorców z województwa śląskiego- 2 nowe konkursy

 

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach skierowane jest dla wszystkich przedsiębiorstw (MŚP + duże) wraz z konsorcjami przedsiębiorstw. Co ważne, w ramach tego działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które wpisują się w obszar inteligentnej specjalizacji województwa śląskiego – MEDYCYNA.

Nabór wniosków odbywać będzie się w terminie 29.04.2021 - 08.06.2021. Alokacja wynosi 20 304 900 PLN.


W konkursie wnioskodawcy mogą uzyskać wsparcie na tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których wnioskodawcy utworzą/rozbudują/zmodernizują infrastrukturę służącą prowadzeniu przez nich prac B+R. 
Drugi typ projektu to wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach. Do wsparcia będą kwalifikowały się wówczas projekty, w ramach których wnioskodawcy prowadzić będą badania przemysłowe i prace eksperymentalno – rozwojowe lub wyłącznie prace eksperymentalno - rozwojowe. W ramach tego typu projektu możliwym jest również uzyskanie wsparcia na prace przedwdrożeniowe i komponent wdrożeniowy, czyli na koszty kwalifikowalne prowadzące do wdrożenia wyników prac B+R.

 

Nabór wniosków do działania 3.2 Innowacje w MŚP zaplanowany jest w terminie 30.04.2021 - 18.05.2021.


Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej (łącznie z gastronomiczną) w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego. 
Celem szczegółowym do osiągnięcia poprzez realizację projektów dofinansowanych w ramach konkursu jest wsparcie działalności celem utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstwa działającego w branży turystycznej. W ramach wspieranych projektów realizowane będą również inwestycje prowadzące do generowania trwałych nowych miejsc pracy.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie wynosi 76 707 400 PLN.

 

Zapraszamy do współpracy.

 

Udostępnij