Programy unijne, w ramach których możliwe jest dofinansowanie Przemysłu 4.0

Źródła finansowania w kierunku Przemysłu 4.0


Wszelkie działania związane z wprowadzeniem do firm innowacji, nowych technologii, zwiększeniem poziomu cyfryzacji cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców. Narzędzia takie jak cyfryzacja, innowacje technologiczne, robotyzacja w znacznym stopniu będą miały wpływ na funkcjonowanie firm i przedsiębiorstw, tak samo jak i na życie całego społeczeństwa. 
Dlaczego zatem nie skorzystać z dofinansowania unijnego, które umożliwi nam wprowadzenie zmian w kierunku nowoczesnego rozwoju, zanim zrobi to konkurencja?

 

Jakie projekty mogą starać się o dofinansowanie i co można sfinansować?

W perspektywie unijnej 2014-2020, o dofinansowanie we wszystkich konkursach POIR- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój „Szybka Ścieżka” (a w nowej perspektywie unijnej 2021-2027 będzie to program FENG) mogą starać się przedsiębiorcy bez względu na branże (wyłączając programy, które dedykowane są konkretnej branży) na projekty, których efektem będzie stworzenie i wprowadzenie na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi czy procesu w wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych i eksperymentalnych pracach rozwojowych.

 

Wsparciem można objąć przykładowo takie koszty jak:

  • wynagrodzenia zespołu projektowego, 
  • podwykonawstwa, 
  • koszty wartości niematerialnych i prawnych, 
  • koszty aparatury naukowo-badawczej, 
  • koszty budynków i gruntów,
  • koszty operacyjne, takie jak materiały czy surowce.

 

Podstawowym dokumentem określającym strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027 jest Umowa Partnerstwa.
Jednym z obszarów koncentracji interwencji funduszy w ramach polityki spójności w latach 2021-2027 jest zapewnienie trwałego wzrostu polskiej gospodarki i zwiększenie jej konkurencyjności. Może to nastąpić poprzez podnoszenie innowacyjności przedsiębiorstw, która jest niezbędna dla poprawy produktywności i uzyskania pozytywnej zmiany strukturalnej w gospodarce.

Dla zainteresowanych:

Działania te mają się przyczynić do realizacji Celu Polityki 1: „Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej” (dalej: CP 1). Cel ten jest realizowany przede wszystkim przez krajowy Program: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, dalej: Program lub FENG (następcę Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020). Alokacja Programu wynosi 7 973 mln euro.

Program obejmuje następujące cele szczegółowe polityki określone w art. 2 ust. 1 rozporządzenia (UE) dotyczącego EFRR w ramach CP 1: 

  • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych oraz wykorzystywanie zaawansowanych technologii,
  • wzmacnianie zrównoważonego wzrostu i konkurencyjności MŚP oraz tworzenie miejsc pracy w MŚP, w tym poprzez inwestycje produkcyjne, 
  • rozwijanie umiejętności w zakresie inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości.

 

Źródło: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, Program na lata 2021-2027, Projekt Programu do konsultacji społecznych (10 marca 2021 r.), Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Dla zainteresowanych: Projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/97649/projekt_UP_do_konsultacji.pdf

 

 

Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027 zakłada kontynuację realizacji dotychczasowych programów krajowych oraz regionalnych. Nowym narzędziem będzie program finansowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Priorytety w nowej perspektywie to między innymi:

Badania, rozwój, innowacyjność
Wsparcie badań i innowacji oraz wykorzystywania zaawansowanych technologii w przedsiębiorstwach i konsorcjach, wprowadzanie wyników prac B+R, transfer technologii, rozwój sektora venture capital, powstawanie nowych modeli biznesowych na rzecz transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym oraz zmiana modeli biznesowych polskich przedsiębiorstw (Przemysł 4.0).

Rozwój cyfrowy
Między innymi kompetencje cyfrowe, wykorzystywanie zaawansowanych technologii cyfrowych, np.: (big data), cyberbezpieczeństwo, e-usługi, zwiększenie dostępności danych cyfrowych o wysokim potencjale wykorzystania, cyfryzacja sektorów (w tym transportu, rolnictwa, środowiska i innych), dostęp do ultraszybkiego szerokopasmowego internetu, sieci międzysektorowe (DIH).

Prawdopodobnie 16 programów regionalnych w perspektywie 2021-2027
Opartych na strategii rozwoju województw obejmujących inwestycje, m.in. w działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw, wsparcie MŚP, e-usługi publiczne, klastry, rozwój OZE, efektywność energetyczną, przystosowanie do zmian klimatu, ochronę terenów cennych ze względu na przyrodę, retencję wody, gospodarkę wodno-ściekową, odpadową, regionalną infrastrukturę transportową i tabor, infrastrukturę w zakresie kultury i turystyki, aktywizację zawodową, podnoszenie kwalifikacji, usługi świadczone w środowisku lokalnym, integrację społeczną, wsparcie podmiotów ekonomii społecznej, edukację, profilaktykę w ochronie zdrowia, standardy usług w zakładach leczniczych.

Źródło: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/dowiedz-sie-wiecej-o-funduszach-europejskich-na-lata-2021-2027/

 

 

Udostępnij