Bronimy naszych Klientów z dotacjami przed COVID19

Postulaty A1 Europe w zakresie dotacji do tarczy antykryzysowej.

 

Zgłosiliśmy postulaty naszych Klientów związane z dotacjami w związku z koronawirusem do AHK- Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej pt. „Propozycje przedsiębiorców do pakietu ustaw tzw. tarczy antykryzysowej". Część naszych postulatów przekazano już 23 marca 2020 r. do Premiera RP, Minister Rozwoju, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Finansów i Ministra Zdrowia.

W imieniu firm stowarzyszonych w izbach zgrupowanych w IGCC (Międzynarodowa Grupa Izb Handlowych– International Group of Chambers of Commerce) przesłaliśmy uwagi do projektu ustawy z 21 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Najważniejsze postulaty:
- przesuniecie terminów administracyjnych dotyczących obowiązków o charakterze informacyjnym i sprawozdawczym lub niekaranie za złożenie po czasie w tym dotyczących obowiązków KRS jak złożenie sprawozdań finansowych,
- przesunięcie terminu do złożenia deklaracji podatkowych np. CIT-8, zniesienie obowiązku tj. konieczności podpisywania informacji MDR-3 przez wszystkich członków organu podatnika,
- automatyczne przesunięcie / wydłużenie terminów wpłat wszystkich podatków (zobowiązań publicznoprawnych), wpłat ZUS, również związanych z rozliczeniami rocznymi,
- wydłużenie terminów odpowiedzi na wezwania urzędów skarbowych lub miejskich,
- przesunięcie / wydłużenie terminu wprowadzenia nowego JPK_VAT, matrycy VAT,
- przesunięcie / odroczenie terminu wprowadzenia zmian w WHT do końca roku 2020 r.,
- umożliwienie zmniejszenia podatku VAT należnego wynikającego z wystawionych faktur korygujących bez posiadania potwierdzenia ich odbioru przez kontrahenta,
- możliwość odliczenia VAT naliczonego w tym samym miesiącu co naliczenie VAT należnego w przypadku WNT oraz importu usług,
- skrócenie terminu na zwrot VAT z 60 dni do 15 dni – taka zmiana znacząco poprawiłaby płynność przedsiębiorców w okresie epidemii COVID-19,
- zawieszenie postepowań (wszczętych przed 01 marca 2020 r. a niedotyczących zapobiegania, przeciwdziałania czy zwalczania COVID-19) przed organami administracji publicznej - UOKiK, PIS, PIP i in. (nie tylko postepowań podatkowych) do końca września 2020 r.,
- wydłużenie terminu raportowania płatności dokonanych na rachunki spoza tzw. białej listy do 21 dni (obecnie specustawa przedłuża ten termin do 14 dni),
- zmiana w zakresie wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłat z tytułu przekształcenia w prawo własności: przesuniecie terminu ich uiszczania do końca września 2020 
- pomoc de minimis- powinien zostać wprowadzony nowy instrument w ramach pomocy publicznej i powinien dotyczyć przestojowego, redukcji etatów, pomoc starosty,
- zapewnienie możliwości uznania za koszty uzyskania przychodów w zakresie CIT kosztów poniesionych w związku z działaniami podejmowanymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19,
- odroczenie przepisów o wejściu w życie kas fiskalnych on-line i inne.

 


Zapraszamy do zapoznania się z pełnym dokumentem:

 

https://ahk.pl/fileadmin/AHK_Polen/Ausschuss/PropozycjeIGCC.pdf 


https://ahk.pl/pl/business-to-government/b2g

 

Udostępnij