Pomoc przedsiębiorcom w dobie koronawirusa

Wszystkie instytucje odpowiadające za dysponowanie środkami unijnymi  koncentrują się obecnie nad coraz to lepszymi rozwiązaniami, które mogą stanowić ulepszenie proponowanego pakietu antykryzysowego. Przewidziane ułatwienia dla beneficjentów mające pomóc im w realizacji ich projektów stanowią dla nich bezsprzecznie wsparcie w czasie trwającej pandemii. Przedłużane są  terminy naborów wniosków, terminy rozliczania projektów i zamykania inwestycji unijnych, jak również możliwość przeprowadzania zdalnych paneli. Celem takich działań jest zapobieganie negatywnemu wpływowi pandemii na realizację ponad 60 tys. inwestycji współfinansowanych z Unii Europejskiej. A co za tym idzie zapewnienie niezbędnej pomocy beneficjentom funduszy unijnych jak chociażby wprowadzenie wszelkiego rodzaju ulg. Urzędy Marszałkowskie, Wojewódzkie Urzędy Pracy czy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w związku z tym mogą w niektórych przypadkach na przykład rozliczać przedsiębiorcom wydatki między innymi na spotkania, szkolenia i wyjazdy, które się nie odbyły z powodu koronawirusa. Wciąż bez żadnych utrudnień można składać wnioski o dofinansowanie unijne.
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaproponowało Komisji Europejskiej szereg zmian w przepisach w ramach Polityki Spójności ważnych z punktu widzenia realizacji projektów oraz przepływów finansowych związanych z inwestowaniem funduszy europejskich, przede wszystkim między instytucjami a beneficjentami na poziomie krajowym. Na przykład przyspieszenie refundacji środków przez KE, rozszerzenie katalogu inwestycji i zakupów, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia czy wprowadzenie odstępstw w obszarze pomocy publicznej. 
Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości beneficjenci mogą być spokojni jeśli chodzi o realizowane projekty, na które PARP udzieliła dofinansowanie. Stosują bardziej elastyczne podejście w odniesieniu do wprowadzania zmian do umów oraz rozliczania projektów. Mogą być również spokojni o płynność finansową ze względu na propozycję przekazywania większej części dofinansowania w trakcie realizacji projektów, a nie na koniec. Tak żeby beneficjenci mogli zrealizować zobowiązania wynikające z umowy o dofinansowanie. 
Wprowadzona została również możliwość ujęcia ulgi na badania i rozwój już na etapie zaliczek na podatek dochodowy. Rozwiązanie to jest adresowane do firm prowadzących prace o tym charakterze, których celem jest przeciwdziałanie rozwojowi epidemii.

Formy dofinansowania dla firm

W obecnym czasie wprowadzono wiele instrumentów pomocy z różnych funduszy dla przedsiębiorców. Są to takie formy wsparcia jak dofinansowanie wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Funduszu Pracy. Polski Fundusz Rozwoju oferuje pomoc w postaci finansowania płynnościowego (pożyczki, wierzytelności, obligacje, gwarancje, należności), finansowania preferencyjnego i finansowania inwestycyjnego (obejmowanie udziałów/akcji, warrantów subskrypcyjnych, obligacji lub pożyczek zamiennych na akcje), jak również pożyczkę z możliwością częściowego umorzenia dla MŚP. Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje dopłaty do oprocentowania kredytów do 800 tys. Euro czy gwarancję z Funduszu Gwarancji Płynnościowych do zabezpieczenia 80% kwoty kredytu. Natomiast Instytucje zarządzające środkami UE- pożyczki, poręczenia, gwarancje, dotacje i pomoc zwrotną z UE. 

Tarcza antykryzysowa

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej obejmuje przedsiębiorstwa: osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, MŚP i duże przedsiębiorstwa. Kierowane jest także do osób wykonujących umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, o dzieło, agencyjne), organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, których obroty lub przychody spadły w związku z pandemią COVID-19. Najważniejsze przygotowane rozwiązania to m. in. dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń oraz do pensji pracowników, zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych, mikro- i małych przedsiębiorstw oraz spółdzielni socjalnych, odliczenie kosztów B+R od dochodu, odliczenie straty za 2020 r. od dochodu za 2019 r., ulga IP Box, możliwość odroczenia lub rozłożenia na raty należności ZUS, niskooprocentowana pożyczka dla mikroprzedsiębiorców, korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP, korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK dla mikro-, małych i średnich firm, gwarancje Biznesmax udzielane przez BGK i wiele innych.

Pomoc regionalna

Włodarze województw przeznaczają fundusze unijne na walkę z koronawirusem, środki finansowe kierują na ochronę zdrowia i miejsc pracy. Urzędy Marszałkowskie opracowują nowe strategie, przekierowują niewykorzystane środki unijne w Ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na walkę z pandemią. Środki te mają chronić firmy przed skutkami gospodarczymi epidemii oraz wspierać utrzymanie miejsc pracy. Przedsiębiorcy będą mogli wykorzystać fundusze europejskie nie tylko na cele inwestycyjne, ale również na kapitał obrotowy, czyli na bieżące działanie przedsiębiorstwa.

Śląski pakiet dla Gospodarki

To konkurs dla śląskich MŚP mający na celu utrzymanie i wzrost konkurencyjności jak i miejsc pracy przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem. Wartość dofinansowania wynosi 800 tys. zł, a poziom dofinansowania do 85%.  

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek pandemii, będą mogli ubiegać się o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach Pakietu Przedsiębiorczości w obrębie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Mogą składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach, a o wsparcie może starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo. Wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów bieżącej działalności wnioskodawcy.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

W ramach Pożyczkowego Funduszu Wsparcia Płynności MŚP można uzyskać pożyczkę na bardzo korzystnych warunkach. Jest ona połączona z dotacją, oznacza to, że przedsiębiorca będzie musiał zwrócić jedynie pożyczony kapitał, bez odsetek ani żadnych dodatkowych kosztów.

Konkurs POIR- Koronawirusy

Celem tego konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów o tematyce dotyczącej przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusów. Projekty, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARSCoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Efektem prac B+R jest opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa. Na ten cel przeznaczono 200 mln zł, a poziom dofinansowania dla MŚP wynosi do 80%.

 

Udostępnij