Ostatnia szansa na zakup maszyn? Czyli 1.2.1 w Małopolsce.

RPO Małopolska - działanie 1.2.1

Konkurs rozpoczyna się 30 listopada 218 roku i potrwa do 19 lutego 2019. Dotacja przeznaczona jest na zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstw przyczyniających się do podnoszenia innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej.

Beneficjenci:

• przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw,

• konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, w tym spółek celowych uczelni, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

 Środki przeznaczone na dofinansowanie:

• 210 759 895,64 PLN

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

• 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych:

• 50 mln PLN.

Udostępnij