Dotacje dla Przedsiębiorców - prace B+R!

1 kwietnia rozpoczął się konkurs w ramach działania POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorstwa, który potrwa do 01 lipca 2019 r.
Dofinansowanie udzielane będzie na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników projektu we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. 

Maksymalna wartość dofinansowania do 68 800 000 PLN
Refundacja do 80% kosztów projektu

Beneficjenci: MŚP, przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw, konsorcja naukowo - przemysłowe składające się z max. 3 podmiotów (konkurs dla podmiotów z regionów słabiej rozwiniętych)

Środki z dotacji można m. in. przeznaczyć na:
- prace przedwdrożeniowe - działania przygotowawcze do wdrożenia wyników badań (np. opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, czy badania rynku),
- zlecenie realizacji prac B+R podmiotom zewnętrznym (jednostkom naukowym, innym przedsiębiorstwom, sieciom naukowym, konsorcjom, itp.),
- niezbędne wydatki aż do etapu przygotowania pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R, tj. koszty fazy testowania, badań pilotażowych, ale nie produkcji masowej lub handlowej,
- koszty aparatury naukowo-badawczej, patentów, licencji, ekspertyz, analiz i raportów badawczych, itp.
 
Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:
 
- wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub
- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę, lub
- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.
 
Zapraszamy do współpracy!
Udostępnij