Badania na rynek POIR 3.2.1- wdrożenie innowacyjnych produktów

Celem ogłoszonego przez PARP konkursu inwestycyjnego dostępnego na terenie całej Polski- POIR 3.2.1 Badania na rynek jest zapewnienie środków na wzmocnienie konkurencyjności i podniesienie innowacyjności w przedsiębiorstwach (MŚP), które umożliwią wdrażanie wysokoinnowacyjnych produktów lub procesów technologicznych, które są wynikiem przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów. Alokacja konkursu wynosi 500 mln zł, a o dofinansowanie ubiegać mogą się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Ulepszenie produktu może dotyczyć jego cech technicznych, części, materiałów, z których jest wykonany, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu, tak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia, produkt ten posiadał zupełnie nowe cechy w porównaniu z konkurentami. Projekt zatem może być kontynuacją wcześniejszych prac nad produktem.
Podobnie jak w przypadku innych konkursów POIR, projekt powinien wpisywać się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje. Pod uwagę brana będzie konkurencyjność produktu w stosunku do podobnych, istniejących na rynku czy efektywność wprowadzenia go na rynek. Najważniejszym kryterium jest jednak innowacyjność produktu– najlepiej w skali międzynarodowej. 

Dofinansowanie będzie można uzyskać na utworzenie lub rozbudowę infrastruktury produkcyjnej służącej do wytwarzania nowych lub udoskonalonych produktów, np. 
- inwestycje w maszyny i urządzenia służące do produkcji, 
- grunty, 
- budynki, budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
- prace budowlane- brak określonego limitu na prace budowlane oraz do wniosku nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
- usługi doradcze. 

Możliwe jest nabycie środków trwałych, wchodzących w proces produkcyjny lub doposażenie istniejącej infrastruktury o na przykład urządzenia o wyższej wydajności lub lepszych parametrach, zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków produkcyjnych czy też usługi doradcze, które będą świadczone przez doradców zewnętrznych.
Innowacyjne rozwiązania muszą zostać opracowane w wyniku prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę, zleconych lub nabytych przez podmiot zewnętrzny. Nowe lub znacząco udoskonalone produkty powinny posiadać gotowość do wprowadzenia na rynek, to znaczy, prace B+R muszą zostać już zakończone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Dodatkowo premiowane są projekty wdrażające zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe.
Niewątpliwą zaletą konkursu jest możliwość sfinansowania wydatków inwestycyjnych i prac budowlanych. Efektem wprowadzenia na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowych, innowacyjnych produktów i usług będzie na pewno wzrost jego konkurencyjności oraz komercjalizacja wyników prac B+R.
Konkurs potrwa od 13 stycznia 2021 do 17 lutego 2021 r.

Zapraszamy do współpracy.

 

 

Udostępnij