Budżet unijny na lata 2021-2027

 

Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy i otrzyma z budżetu Unii Europejskiej ok. 770 mld zł, z czego ok. 57,3 mld euro przypadnie nam w ramach nowego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności, a 72,2 mld euro na realizację polityki spójności. Zadaniem Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności jest odbudowa gospodarki europejskiej oraz ochrona i tworzenie miejsc pracy poprzez wspieranie konkurencyjności i produktywności przedsiębiorstw, sektora zdrowotnego, sektora nauki i edukacji.

Obecnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną opisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, która będzie miała istotny wpływ na wydatkowanie środków unijnych. Jest to dokument, który programuje wydatkowanie środków unijnych. 
Rozpoczęły się konsultacje społeczne, które będą odbywały się dla każdego regionu w Polsce osobno. Udział w nich może wziąć każdy, kto jest zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej. Zgłaszanie uwag do Umowy Partnerstwa możliwe będzie od 18 stycznia do 22 lutego również w formie pisemnej.

W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57,3 mld euro, w tym:
- 23,1 mld euro w formie dotacji,
- 34,2 mld euro w pożyczkach.

Pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przeznaczone zostaną na prorozwojowe inwestycje. Będzie to wsparcie między innymi dla:
- biznesu,
- innowacji,
- ochrony zdrowia,
- zielonej energii,
- cyfryzacji kraju,
- działań na rzecz ochrony klimatu i czystego powietrza.

Fundusze unijne wspierają konkurencyjność przedsiębiorstw, innowacyjność, ochronę środowiska, infrastrukturę, ochronę miejsc pracy, rozwój usług dla społeczeństwa oraz rozwój lokalny. Polska jest obecnie jednym z liderów w efektywnym wykorzystaniu środków z Unii Europejskiej. W nowej perspektywie główny nacisk będzie położony na innowacyjność, B+R oraz współpracę nauki z biznesem. Jednym z priorytetów będzie transformacja w kierunku zielonej gospodarki. 

Środki dostępne w ramach polityki spójności zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Znaczenie mają również priorytety unijne, takie jak badania, innowacje, cyfryzacja, klimat i środowisko, a także rozporządzenia wydawane na poziomie UE- na przykład 30% środków budżetu Unii Europejskiej powinno wspierać klimatyczne działania Unii.
Około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym. Pozostałe 40% otrzymają programy regionalne, zarządzane przez samorządy wojewódzkie.

Znany jest już podział środków na poszczególne programy krajowe, w którym najwięcej, czyli 25,1 mld euro przeznaczone zostanie na Infrastrukturę i Środowisko (między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, drogi, koleje, transport publiczny, ochrona środowiska) oraz 8 mld euro w ramach programu Inteligentny Rozwój (między innymi innowacje, współpraca nauki i biznesu). 
Podzielone zostały także fundusze na programy regionalne. Przykładowo Małopolska otrzymać ma 1,541 mld euro, a Śląsk 2,365 mld euro.

Ponadto sześć regionów (śląskie, łódzkie, małopolskie, lubelskie, dolnośląskie i wielkopolskie) otrzyma 4,4 mld euro z funduszu sprawiedliwej transformacji i polityki spójności (3,8 mld euro z FST + 560 mln euro z polityki spójności) na rekonstrukcję regionów wysoko uprzemysłowionych. Środki finansowe przeznaczone zostaną na wsparcie inwestycji produkcyjnych w małych i średnich przedsiębiorstwach, tworzenie nowych firm, badania i innowacje, odbudowę środowiska, energię odnawialną, jak również przebudowę bądź modernizację istniejących instalacji wysokoemisyjnych w celu redukcji emisji.
Program dla Polski Wschodniej będzie obejmował sześć regionów – lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz, co jest nowością w tej perspektywie, mazowieckie (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów) gdzie przeznaczone będzie dodatkowe ponad 670 mln euro dla Polski Wschodniej.

Podsumowując poznane do tej pory informacje, można być pewnym, że środków pomocowych dla przedsiębiorców będzie więcej niż do tej pory. 

 

Udostępnij