nabory wniosków

19.02

poniedziałek

1 marca br. ruszają kolejne nabory w ramach PO IR działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. 

W ramach naborów można otrzymać dofinansowanie na projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Dodatkowo, elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

Pierwszy nabór przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast drugi nabór przeznaczony jest dla dużych przedsiębiorstw oraz dla konsorcja przedsiębiorstw.

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie to 700 mln PLN w ramach naboru dla MŚP oraz 700 mln PLN w ramach naboru dla dużych przedsiębiorstw.

Konkursy przeznaczone są dla projektów z regionów słabiej rozwiniętych.

Nabór wniosków dla MŚP potrwa do 30 maja 2018  oraz do 29 czerwca 2018 dla dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów przedsiębiorstw.

Więcej szczegółów znajdą Państwo w fiszce: POIR 1.1.1 

14.02

środa

A1 Europe

Już za dwa tygodnie - 28 lutego br. rozpocznie się nabór wniosków na projekty badawczo-rozowjowe przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji na bazie wyników prac B+R i przygotowanie do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej w ramach RPO Województwa Podkarpackiego, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R

Nabór wniosków skierowany jest dla przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. 

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi do 80% dla mikro i malych przedsiębiorstw, do 75% dla średnich przedsiębiorstw i do 65% dla dużych przedsiębiorstw. 

Nabór potrwa do 30 marca 2018 r. 

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce. 

 

05.02

poniedziałek

W Małopolsce od 28 lutego będzie możliwe składanie wniosków w ramach konkursu 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.

Poddziałanie 1.2.1 skierowane jest do szerokiej grupy beneficjentów. O wsparcie będą mogli się starać przedsiębiorcy, w szczególności z sektora MŚP, a także konsorcja przedsiębiorstw  z udziałem: MŚP, jednostek naukowych, uczelni (w tym spółek celowych uczelni), organizacji pozarządowych, instytucji biznesu.

W ramach konkursu można pozyskać dotację na projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe, które przed rozpoczęciem charakteryzują się co najmniej II poziomem gotowości technologicznej. Do zakresu wspieranych przedsięwzięć zalicza się m.in. nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac B+R, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczących nowych właściwości danej technologi lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa, przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji danego rozwiązania.

Wydatki kwalifikowane to m.in.: koszty personelu, koszty aparatury naukowo-badawczej, amortyzacja budynków, koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych. 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych 100 tys. zł. Maksymalna intensywność pomocy będzie mogła wynieść do 70% wartości kosztów kwalifikowanych. 

Nabór w przypadku tego konkursu potrwa do 25 września 2018 r. 

Więcej szczegółów znajdą Państwo w fiszce: RPO Małopolska 1.2.1

16.01

wtorek

Już 15 lutego br. rozpocznie się nabór wniosków na działanie POIR 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Środki przeznaczone na dofinansowanie to aż 550 mln PLN. 

Kredyt technologiczny to nic innego jak możliwość pozyskania dodatkowych funduszy przez przedsiębiorstwo, które chce zainwestować w nowe technologie. Oferuje on możliwości sfinansowania wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych  będącej wynikiem własnych lub nabytych prac B+R, takich jak zakup lub unowocześnienie środków trwałych, nieruchomości, wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do wdrożenia technologii.

Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowane przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.  

Nabór PO IR 3.2.2 przeznaczony jest dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość dofinansowania to 6 mln zł. 

Maksymalny poziom dofinansowania zależny jest od województwa: dla  mikro- i małych przedsiębiorstw do 70% kosztów kwalifikowanych, natomiast średnie przedsiębiorstwa do 60% kosztów kwalifikowanych.

Nabór wniosków potrwa do 24 maja 2018 r. 

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: 3.2.2 PO IR 

Zapraszamy do kontaktu !

10.10

wtorek

Najbliższe miesiące to czas, w którym przedsiębiorcy z województwa łódzkiego, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na projekty badawczo - rozwojowe, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Łódzkiego.

Postanowiliśmy w związku z powyższym przypomnieć Państwu o trwających naborach na projekty badawczo- rozwojowe.

Działanie 1.2.1 „Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje”

 • Termin: 19 września - 1 grudnia 2017
 • Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe. 
 • Maksymalny poziom dofinasowania: do 55% wydatków kwalifikowanych. 
 • Typ projektów: projekty inwestycyjne B+R.

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WSL 1.2.1

Działanie 2.3.1 „Innowacje w MŚP” 

 • Termin: 16 października - 9 listopada 2017
 • Wnioskodawcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa 
 • Maksymalny poziom dofinasowania: do 55% wydatków kwalifikowanych. 
 • Typ projektów: projekty inwestycyjne na wdrożenie lub zakup wyników prac B+R

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WSL 2.3.1

Działanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw” 

 • Termin: IV kwartał 2017
 • Wnioskodawcy: przedsiębiorstwa, konsorcja przemysłowe. 
 • Maksymalny poziom dofinasowania: do 80% wydatków kwalifikowanych. 
 • Typ projektów: działalność badawczo - rozwojowa. 

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WSL 1.2.2 (archiwalna). Nowa fiszka pojawi się po ogłoszeniu konkursu. 
  

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani dotacjami w ramach powyższych naborów dla MŚP zapraszamy do kontaktu z nami.

03.08

czwartek

NCBiR ogłosiło kolejny nabór na działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR, PBSE, który skierowany jest do branży elektroenergetycznej. Program swoim zakresem obejmuje 4 główne tematy: energetykę konwencjonalną, energetykę odnawialną, sieci elektroenergetyczne oraz nowe produkty i usługi. Nabór planowany jest 2 października 2017 i potrwa do 1 grudnia 2017.  O dofinasowanie projektów mogą ubiegać się zarówno przedsiębiorstwa jaki i konsorcja przedsiębiorstw.

Nabór przeznaczonych jest finasowanie projektów obejmujących badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Beneficjent będzie zobowiązany do wdrożenia wyników projektu w terminie do 3 lat. 

Prace przedwdrożeniowe to czynności poprzedzające wdrożenie rezultatów prac B+R w działalności gospodarczej, w szczególności może to być opracowanie dokumentacji wdrożeniowej, usługi rzecznika patentowego, testy, certyfikacja, badania rynku. 

Pula środków to 120 mln zł. 

Minimalna wartość projektu wynosi 2 mln zł, a maksymalna 40 mln zł. 

Na najwyższe wsparcie dotacyjne będą mogli liczyć mikro- i mali przedsiębiorcy, którym przysługuje dofinansowanie do 80% wartości projektu, średnie przedsiębiorstwa do 75% wartości projektu, a inne przedsiębiorstwa niż MŚP do 65% wartości projektu.

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce.

Zaparszamy do kontaktu. 

 

20.07

czwartek

Przedsiębiorco, czy wiesz że, od 02 października br. rozpoczną się kolejne nabory w ramach POIR poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Po raz kolejny w tym roku można ubiegać się o dofinasowanie projektów na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które przewidują wdrożenie wyników prac B+R.

Konkursy przeznaczone są dla mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw.

Pula środków przeznaczona na dofinasowanie to aż 1 mld zł na nabór dla MŚP oraz 350 mln na nabór dużych przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinasowania dla mikro-, małych przedsiębiorstw do 80%, dla średnich do 75%, dla dużych przedsiębiorstw do 65%.

Przykładowe koszty kwalifikowane to koszty wynagrodzeń, koszty podwykonawstwa, koszty aparatury naukowo- badawczej, wartości niematerialne i prawne.

Nabory wniosków potrwają do 29 grudnia 2017 r.

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani dotacjami zapraszamy do kontaktu z nami.

Nasza firma pomoże Państwu przygotować się do złożenia wniosków! 

 

30.06

piątek

Już dziś (30 czerwca 2017 r.) rusza kolejny nabór wniosków w ramach konkursu działania 1.2 „Badania i rozwoju w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości’’. Tym razem nabór przeznaczonych jest finasowanie projektów badawczych służących opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych lub zakup wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how czy innej nieopatentowanej wiedzy technologicznej).

Konkurs przeznaczona jest mikro-małe, średnie, duże przedsiębiorstwa, który musi prowadzić działalność gospodarczą w granicach województwa świętokrzyskiego lub zamierzać realizować projekt na terenie województwa świętokrzyskiego.

Środki przeznaczone na dofinasowanie to 50 mln PLN, minimalna wartość kosztów kwalifikowanych od 200 tyś zł. Natomiast maksymalna wartość dofinasowania to max 5 mln zł 

W naborze, bardzo istotnym kryterium jest końcowa data realizacji projektu, która nie może być późniejsza niż 31 lipca 2017 r

Poziom dofinasowania na badania przemysłowe wynosi max 80% wydatków kwalifikowalnych  dla mikro i małego przedsiębiorstwa, dla średniego przedsiębiorstwa – max 75% wydatków kwalifikowalnych, dla dużego przedsiębiorstwa – max 65% wydatków kwalifikowalnych.

Natomiast poziom dofinasowania na prace eksperymentalne i rozwojowe wynosi max 60% wydatków kwalifikowalnych dla mikro i małego przedsiębiorstwa, dla średniego przedsiębiorstwa – max 50% wydatków kwalifikowalnych, dla dużego przedsiębiorstwa – max 40% wydatków kwalifikowalnych.

Warto podkreślić, że projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie będą mogły uzyskać dofinansowania. Wsparciem nie będą również objęte projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: 1.2 RPO Świętokrzyskie

21.06

środa

Najbliższe miesiące to czas, w którym firmy, będą miały okazję złożyć swoje wnioski na projekty badawczo - rozwojowe, realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Postanowiliśmy w związku z powyższym przypomnieć Państwu o trwających naborach na projekty badawczo- rozwojowe.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) na szczególną uwagę zasługują konkursy:

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo - rozwojowe przedsiębiorstw, termin naboru: 31 marca 2017- 31 sierpnia 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2.1   
- Poddziałanie 1.2.3 Bonny na innowacje, termin naboru: 30 czerwca 2017- 31 październik 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2.3
  

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na szczególną uwagę zasługuje konkurs: 

Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, termin naboru: 28 kwietnia 2017 - 17 lipca 2017 (termin wydłużony), więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2 

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) na szczególną uwagę zasługuje konkurs: 

Działanie 1.2 Działalność B+R przedsiębiorstw: projekty badawczo - rozwojowe, termin naboru: 29 maj 2017 - 31 sierpnia 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce: RPO WM 1.2 

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (RPO ŚW) na szczególną uwagę zasługuje konkurs:
 
- Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości, typ: 2 projkety B+R,  termin naboru: 30 czerwca 2017 - 31 lipca 2017, więcej informacji znajdą Państwo w fiszce:
 RPO ŚW 1.2 

W ramch Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) na szczególną uwagę zasługuje konkurs:
 
- Działanie 1.2 Badania celowe, termin naboru: 30 maj 2017 - 31 lipca 2017. 

Tych z Państwa, którzy są zainteresowani dotacjami w ramach powyższych naborów dla MŚP zapraszamy do kontaktu z nami.

16.05

wtorek

1 czerwca br. rusza kolejny nabór wniosków w ramach konkursu POIR 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Tym razem nabór przeznaczony jest na finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji. Jest to pierwszy taki nabór w ramach działania POIR 1.1.1 

Konkurs przeznaczony jest dla mikro-, małe, średnie przedsiębiorstw, które realizują projekty w słabiej rozwiniętych regionach kraju, tzn. wszystkich województwach oprócz Mazowsza.

W naborze, bardzo istotnym kryterium jest końcowa data realizacji projektu, która nie może być późniejsza niż 31 października 2018 r.

Projekty muszą obejmować badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przewiduje wdrożenie wyników prac B+R. 

Warto podkreślić, że konkurs będzie realizowany o zmienione i uproszczone zasady, m.in. zmniejszona została minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych i wynosi od 300 tyś. zł. Natomiast maksymalna wartość dofinansowania to max. 1,5 mln zł. 

Nabór potrwa do 31 sierpnia 2017. Alokacja konkursu wynosi 150 mln zł

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej fiszce konkursowej: POIR 1.1.1 Małe projekty

 

Strony